Ảnh giới thiệu

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỤY QUỲNH

Tên trường: Trường Tiểu học Thụy Quỳnh

Địa chỉ: Thụy Quỳnh - Thái Thụy – Thái Bình.

Điện thoại: 0363.710.222

Email: thuyquynh1@thaithuy.edu.vn

 

 

 
Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Thụy Quỳnh

TT

Thông tin cá nhân

Ảnh

1

 

Họ và tên : Nguyễn Kim Nho

Chức vụ : Hiệu Trưởng.

Ngày tháng năm sinh :

Ngày vào Đảng: 

Trình độ lý luận chính trị: 

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư Phạm.

Năm vào ngành: 

Chức vụ Đảng - chính quyền: Bí thư chi bộ - Hiệu Trưởng.

Điện thoại: 

Email: 

 

2

 

Họ và tên : Lê Công Hải.

Chức vụ : Phó hiệu trưởng.

Ngày tháng năm sinh :11/10/1969

Ngày vào Đảng: 23/1/1997

Trình độ chính trị: Trung Cấp.

Ngày vào ngành: 01/9/1989.

Trình độ chuyên môn: Đại học  sư phạm.

Nhiệm vụ phân công: Phó hiệu trưởng - phụ trách chuyên môn

Điện thoại: 0912 895 168

Email: conghaithuyquynh1@thaithuy.edu.vn

 

 
Danh sách cán bộ giáo viên Trường Tiểu học Thụy Quỳnh.

 

TTThông tin cá nhânẢnh
1

 

Họ và tên : Vũ Thị Ngọc Bích.

Chức vụ : Kế toán.

Ngày tháng năm sinh : 02/03/1988.

Ngày vào Đảng: 

Trình độ chính trị: 

Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán.

Nhiệm vụ phân công: Kế toán.

Điện thoại: 0972404788.

 Email: 

 
2

 

Họ và tên : Nguyễn Thị Chiên.

Chức vụ : Giáo viên.

Ngày tháng năm sinh : 18/01/1976.

Ngày vào Đảng: 01/09/ 2006.

Trình độ chính trị:

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm.

Nhiệm vụ phân công: Chủ nhiệm lớp 1A.

Email: chienthuyquynh1@thaithuy.edu.vn

 3

 

Họ và tên : Phạm Thị Chiên.

Chức vụ : Giáo viên.

Ngày tháng năm sinh : 10/02/1986.

Ngày vào Đảng: 14/04/2016.

Trình độ chính trị:

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm.

Nhiệm vụ phân công: Chủ nhiệm lớp 1B.

Điện thoại: 0949398870

 Email: phamchienthuyquynh1@thaithuy.edu.vn

4

 

Họ và tên : Phan Thị Phương.

Chức vụ : Giáo viên.

Ngày tháng năm sinh : 06/9/1973.

Ngày vào Đảng: 31/1/2004.

Trình độ chính trị:

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm.

Nhiệm vụ phân công: Tổ trưởng tổ 1- Chủ nhiệm lớp 1C.

Điện thoại: 0382659994.

Email: phuongthuyquynh1@thaithuy.edu.vn

5

 

Họ và tên : Hoàng Thị Hiền

Chức vụ : Giáo viên.

Ngày tháng năm sinh : 13/7/1979.

Ngày vào Đảng:

Trình độ chính trị:

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm.

Nhiệm vụ phân công: Chủ nhiệm lớp 1D.

Điện Thoại: 0913322046.

Email: hienthuyquynh1@thaithuy.edu.vn

 6

 

Họ và tên : Lê Thị Thoa.

Chức vụ : Giáo viên.

Ngày tháng năm sinh : 29/10/1972

Ngày vào Đảng: 07/07/2007

Trình độ chính trị:

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm.

Nhiệm vụ phân công:  Giáo viên dạy buổi 2 khối 1.

Điện thoại: 0826950954.

Email: lethoathuyquynh1@thaithuy.edu.vn

 
7

 

Họ và tên : Nguyễn Thị Hoa.

Chức vụ : Giáo viên.

Ngày tháng năm sinh: 12/11/1975.

Ngày vào Đảng: 

Trình độ chính trị:

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm.

Nhiệm vụ phân công: Chủ nhiệm lớp 2 A + Thủ quỹ + Thư viện.

Điện thoại: 0976136308.

 Email: hoathuyquynh1@thaithuy.edu.vn

8

 

Họ và tên : Nguyễn Thị Điệp.

Chức vụ : Giáo viên.

Ngày tháng năm sinh: 12/11/1976.

Ngày vào Đảng: 05/6/2005.

Trình độ chính trị: Sơ cấp.

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm.

Nhiệm vụ phân công: Chủ nhiệm lớp 2 B.

Điện thoại: 0353537776.

 Email: diepthuyquynh1@thaithuy.edu.vn

9

 

Họ và tên : Vũ Thị Duyên.

Chức vụ : Giáo viên.

Ngày tháng năm sinh: 12/6/1971.

Ngày vào Đảng: 6/4/2000.

Trình độ chính trị: Sơ cấp.

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm.

Nhiệm vụ phân công: Khối trưởng khối 2  + Chủ nhiệm lớp 2C.

Điện thoại: 0986025759.

Email: duyenthuyquynh1@thaithuy.edu.vn

10

 

Họ và tên :

Chức vụ : Giáo viên.

Ngày tháng năm sinh : 

Ngày vào Đảng: 

Trình độ chính trị: 

Trình độ chuyên môn: 

Nhiệm vụ phân công: 

Điện thoại: 

Email:

 
 11

 

Họ và tên : Vũ Thị Thanh.

Chức vụ : Giáo viên.

Ngày tháng năm sinh : 03/9/1973.

Ngày vào Đảng:

Trình độ chính trị:

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm.

Nhiệm vụ phân công: Chủ nhiệm lớp 3A + Tổ trưởng khối 3.

Điện thoại: 0387304239.

Email: thanhthuyquynh1@thaithuy.edu.vn

 

12

 

 

Họ và tên : Vũ Thị Gấm.

Chức vụ : Giáo viên.

Ngày tháng năm sinh : 06/1/1972.

Ngày vào Đảng: 05/6/2005.

Trình độ chính trị: Sơ cấp.

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm.

Nhiệm vụ phân công: Chủ nhiệm lớp 3B.

Điện thoại: 0974381444

Email: gamthuyquynh1@gmail.com

 13

 

Họ và tên : Lê Thị Tuyết Thanh.

Chức vụ : Giáo viên.

Ngày tháng năm sinh : 07/2/1973.

Ngày vào Đảng: 28/1/2008

Trình độ chính trị: Sơ cấp.

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm.

Nhiệm vụ phân công: Giáo viên chủ nhiệm 3C.

Điện thoại: 0936640667

Email: lethanhthuyquynh1@thaithuy.edu.vn

 
 14

 

Họ và tên : Phí Thị Tươi.

Chức vụ : Giáo viên.

Ngày tháng năm sinh : 21/1/1971.

Ngày vào Đảng: 05/6/2005.

Trình độ chính trị: 

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm.

Nhiệm vụ phân công: Giáo viên chủ nhiệm 4A.

Điện Thoại: 0972763896.

Email: tuoithuyquynh1@thaithuy.edu.vn

 
 15

 

Họ và tên : Phạm Thị Hồng Chiên.

Chức vụ : Giáo viên.

Ngày tháng năm sinh : 14/6/1989.

Ngày vào Đảng: 07/10/2010.

Trình độ chính trị: 

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm.

Nhiệm vụ phân công: Chủ nhiệm lớp 4B.

Điện thoại: 0979832752

Email: hongchienthuyquynh1@thaithuy.edu.vn

 

 
 16

 

Họ và tên : 

Chức vụ : 

Ngày tháng năm sinh : 

Ngày vào Đảng:

Trình độ chính trị: 

Trình độ chuyên môn: 

Nhiệm vụ phân công: 

Điện thoại: 

Email: 

 
17

 

Họ và tên : 

Chức vụ : 

Ngày tháng năm sinh :

Ngày vào Đảng: 

Trình độ chính trị: 

Trình độ chuyên môn: 

Nhiệm vụ phân công: 

Điện thoại: 

Email: 

 
18

 

Họ và tên : Phạm Thị Thương.

Chức vụ : Giáo viên.

Ngày tháng năm sinh : 29/7/1989.

Ngày vào Đảng: 

Trình độ chính trị:

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm.

Nhiệm vụ phân công:  Chủ nhiệm lớp 5A.

Điện thoại: 01689543749.

Email: thuongthuyquynh1@thaithuy.edu.vn

19

 

Họ và tên : Đỗ Kim Oanh 

Chức vụ : Giáo viên.

Ngày tháng năm sinh : 17/12/1975

Ngày vào Đảng: 24/01/2001

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm.

Nhiệm vụ phân công: Chủ nhiệm lớp 5B - Khối trưởng khối 5.

Điện thoại: 0366024700.

Email: oanhthuyquynh1@thaithuy.edu.vn

 20

 

Họ và tên : Nguyễn Thị Thúy.

Chức vụ : Giáo viên.

Ngày tháng năm sinh : 28/2/1987.

Ngày vào Đảng: 23/4/2010.

Trình độ chính trị:

Trình độ chuyên môn:  Đại học sư phạm.

Nhiệm vụ phân công: Chủ nhiệm lớp 5C + Chủ tịch công đoàn.

Điện thoại: 0979971455.

Email: thuythuyquynh1@thaithuy.edu.vn

 21

 

Họ và tên : 

Chức vụ : 

Ngày tháng năm sinh : 

Ngày vào Đảng: 

Trình độ chính trị:

Trình độ chuyên môn: 

Nhiệm vụ phân công: 

Điện thoại: 

Email: 

 
 22

 

Họ và tên : Bùi Thị Dung.

Chức vụ : Giáo viên.

Ngày tháng năm sinh : 20/12/1986.

Ngày vào Đảng: 26/3/2012.

Trình độ chính trị:

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm.

Nhiệm vụ phân công: Giáo viên khối 5.

Điện thoại: 0978364024.

Email: ?????

 
   
24

 

Họ và tên : 

Chức vụ : 

Ngày tháng năm sinh : 

Ngày vào Đảng:

Trình độ chính trị:

Trình độ chuyên môn: 

Nhiệm vụ phân công:

Điện thoại: 

Email: 

 
25

 

Họ và tên : Lê Văn Xoan.

Chức vụ : Giáo viên.

Ngày tháng năm sinh : 09/03/1976.

Ngày vào Đảng: 24/08/2008.

Trình độ chính trị:

Trình độ chuyên môn: Cử nhân ĐHTC - ĐHNN - ĐHQGHN.

Nhiệm vụ phân công: Giáo viên Tiếng Anh.

Điện thoại: 0903197668

Email: levanxoan@gmail.com.

26

 

Họ và tên : Phạm Thị Phượng.

Chức vụ : Giáo viên.

Ngày tháng năm sinh : 14/8/1981.

Ngày vào Đảng:

Trình độ chính trị:

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm TDTT.

Nhiệm vụ phân công: Giáo viên TD - Khối 1+ 2 +3.

Điện thoại: 0988875699.

Email: phamphuongthuyquynh1@thaithuy.edu.vn

 
27

 

Họ và tên : Vũ Thanh Hòa.

Chức vụ : Giáo viên.

Ngày tháng năm sinh : 04/6/1983.

Ngày vào Đảng:

Trình độ chính trị:

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm TDTT.

Nhiệm vụ phân công: Giáo viên TD - Khối 4 + 5.

Điện thoại: 0333250251.

Email: hoathuyquynh1@thaithuy.edu.vn

 
28

 

Họ và tên : Phan Thị Hương.

Chức vụ : Giáo viên.

Ngày tháng năm sinh : 21/8/1984.

Ngày vào Đảng:

Trình độ chính trị:

Trình độ chuyên môn: Đại học Tin học.

Nhiệm vụ phân công: Giáo viên Tin học.

Điện thoại: 01658661524.

Email: huongthuyquynh1@thaithuy.edu.vn

 
29

 

Họ và tên : 

Chức vụ : 

Ngày tháng năm sinh : 

Ngày vào Đảng: 

Trình độ chính trị:

Trình độ chuyên môn: 

Nhiệm vụ phân công: 

Điện thoại: 

Email: 

 
 30

 

Họ và tên : Nguyễn Trọng Bằng.

Chức vụ : Giáo viên.

Ngày tháng năm sinh : 12/06/1981.

Ngày vào Đảng: 03/02/2008.

Trình độ chính trị:

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Mĩ Thuật.

Nhiệm vụ phân công: Giáo viên Mĩ Thuật.

Điện thoại: 0975579212.

Email: bangthuyquynh1@thaithuy.edu.vn

 
 31
Họ và tên : Nguyễn Anh Quý.

Chức vụ : Giáo viên.

Ngày tháng năm sinh : 30/12/1974.

Ngày vào Đảng: 06/4/2000.

Trình độ chính trị:

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm Âm Nhạc.

Nhiệm vụ phân công: Giáo viên hát nhạc khối 2 + 3 + 4 + 5.

Điện thoại: 0972655899.

Email: quythuyquynh1@thaithuy.edu.vn

 
32

 

Họ và tên : Bùi Văn Tuân.

Chức vụ : Giáo viên.

Ngày tháng năm sinh : 10/5/1984.

Ngày vào Đảng: 13/08/2003.

Trình độ chính trị:

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Âm Nhạc.

Nhiệm vụ phân công: Giáo viên hát nhạc khối 1 + Tổng phụ trách.

Điện thoại: 0965167569.

Email: tuanthuyquynh1@thaithuy.edu.vn